شرکت صنعت روی زنگان پیشرو در استخراج معادن گروه توسعه معادن روی ایران

Banner

شرکت صنعت روی زنگان پیشرو در استخراج معادن گروه توسعه معادن روی ایران

با یاری خداوند متعال، هفتمین عملیات آتشباری معدن آهک قمچه قای با تلاش بی وقفه مدیریت و پرسنل شرکت در تاریخ 1402/06/20 با موفقیت به انجام ر سید. شرکت با در اختیار گرفتن عملیات استخراج و حمل از سال 1399 تا کنون و بیش از 50 هزار تن باطله برداری، تکمیل عملیات اکتشاف حین استخراج و اخذ گواهی کشف با ذخیره بیش از دو میلیون تن، تحول و پیشرفتی چشمگیر در امر استخراج سنگ آهک معدن تحت اجاره(قمچه قای) جهت تامین خوراک ورودی شرکت صنعت روی زنگان بر اساس اطلاعات زیر پدید آمده است:

تعداد عملیات چالزنی و آتشباری

7 مورد

میزان حفاری چال انفجاری

26070 متر

میزان مصرف مواد ناریه (آنفو)

66990 کیلوگرم

میزان مصرف مواد ناریه (امولایت)

3040 کیلوگرم

سسیتم نانل

3790 عدد

میزان مواد معدنی استخراج شده

بیش از 320 هزار تن

میزان مواد معدنی استخراج و حمل شده

275 هزار تن