سهامداران

ليست سهامداران عمده شركت صنعت روي زنگان تا تاريخ 1400/08/26

 

رديف سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت کالسیمین 67.000.000 66.76
2 شخص حقیقی 1.000.000 1.18
3
 
ساير سهامداران 32.000.000 32.06
مجموع 100.000.000 100