سهامداران

ليست سهامداران عمده شركت صنعت روي زنگان تا تاريخ 1401/03/22

 

رديف سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت کالسیمین 67.000.000 66.76
2 BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.توازن كوروش 2.000.000 1.63
3
 
ساير سهامداران 31.000.000 31.61
مجموع 100.000.000 100