سهامداران

ليست سهامداران عمده شركت صنعت روي زنگان تا تاريخ 1402/04/14

 

رديف سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت کالسیمین 65.267.000 65.27
2
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.کیمیایی پرتو باران
1.733.000 1.73
3 BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.توازن كوروش 1.166.000 1.17
4
 
ساير سهامداران 31.834.000 31.83
مجموع 100.000.000 100