امور بازرگانی

امور بازرگانی

امروزه با توجه به رشد فزآینده وسایل ارتباط جمعی که رقابتی شدید و تنگاتنگ در بازار مصرف بوجود آمده است. جهت موفقیت در این بازار لزوم توجه به موارد زیر ضروری است:

  • اطلاعات کامل از بازار
  • نیاز مشتری
  • زبان مشتری
  • ارائه خدمات با کیفیت بهتروقیمت مناسب

فعالیت واحد بازرگانی شرکت صنعت روی زنگان در قالب کمیته بازرگانی بوده که شامل مدیر کارخانه ،مدیر مالی وسرپرست فروش می باشدو کلیه تصمیم گیری ها در این کمیته اتخاذ می شود.

با توجه به این موارد شرکت صنعت روی زنگان در راستای مشتری مداری وهمچنین تامین مواد معدنی در موارد زیر اقدام و نسبت به انجام آنها متعهد می باشد:

  • تنظیم قیمت و انعطاف پذیری در خدمات با هدف حفظ و توسعه بازار و سود آوری
  • مطالعه بازار خردایش موجود در منطقه و تحلیل رقبا
  • مطالعه بازار خردایش سایر مواد معدنی و اجرای سفارشات در این خصوص
  • ورود پر رنگ تربه حوزه خرید و فروش مواد معدنی روی و اتخاذ سیاست های افزایش درآمد با کمیته های بازرگانی تشکیل شده.
  • تلاش در رضایتمندی مشتریان و اتخاذ سیاستهایی در این خصوص.
  • پایش تغییرات محیط بیرونی و تلاش جهت کسب تصمیمات استراتژیک

 

نمابر واحد بازرگانی : 33420912- 024

تلفن : 33422200- 024 (داخلی 121 و 119)
 

پست الکترونیک :business@zzic.ir