امور سهام

امور سهام

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر اساس نامه واصله از سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر واریز سود شرکتها و همچنین مطالبات سنواتی از طریق سجام و عدم پرداخت سود سهامداران از روشهای دیگر، از کلیه سهامداران محترم که تاکنون اقدام به ثبت نام در سجام ننموده اند درخواست می گردد نسبت به ثبت نام در سامانه و تکمیل اطلاعات اقدام نمایند.

 شبا كليه حسابهای بانكي

 پست الکترونیک امور سهام :stocks@zzic.ir

نمابر امور سهام : 33420628 - 024

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات مالی و روند تغییر سرمایه

اعضاء هيئت مديره

ليست سهامداران عمده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 1401/04/07 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30 1400/03/18 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29   99/04/11 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 97/12/29   98/02/31 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29   97/02/23 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 95/12/30   96/02/31 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 94/12/29    95/02/14 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 93/12/29    94/02/20 دانلود