امو سهام

امور سهام

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

        شبا كليه حسابهای بانكي

 پست الکترونیک امور سهام :[email protected]

نمابر امور سهام : 33420628 - 024

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات مالی و روند تغییر سرمایه

اعضاء هيئت مديره

ليست سهامداران عمده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 99/12/30 1400/03/18 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29   99/04/11 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 97/12/29   98/02/31 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29   97/02/23 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 95/12/30   96/02/31 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 94/12/29    95/02/14 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 93/12/29    94/02/20 دانلود