امور مالی

روند تغییر سرمایه
 

تاریخ تغییرات سرمایهافزایش (کاهش)(میلیون ریال)مبلغ سرمایه (میلیون ریال)
1383__10
138634.99035.000
139015.00050.000
139250.000100.000

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

جهت دسترسي به اطلاعات مالی شرکت صنعت روی زنگان، روي لينک زير کليک نماييد.

سامانه کدال

 

نمابر امور مالی: 33420629 - 024

 پست الکترونیک :mali@zzic.ir