برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت

Banner

برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت

جلسه هیات مدیره شرکت روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 با حضور اعضاء محترم در محل زنجان- دفتر کارخانه تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1. گزارش عملکرد 11 ماهه  شرکت
2. گزارش اقدامات درخصوص مصوبات جلسه قبل
3. گزارش اخرین اقدامات در خصوص پروژه  خط دو کوره آهک 
4. آخرین پیشرفت پروژه تکمیل فیلتراسیون خط یک
5. مسائل رفاهی پرسنل شرکت