اجرای عملیات آتشباری در معدن سنگ آهک قمچه قای

Banner

اجرای عملیات آتشباری در معدن سنگ آهک قمچه قای

روز چهارشنبه مورخ 1401/07/13عملیات اتشباری در معدن آهک انجام پذیرفت که در این دوره به منظور کاهش نرمه حاصل از انفجار و کنترل خردایش، پارامترهای هندسی چالزنی نسبت به دوره های قبل اصلاح گردید. در ابتدا پس از تحویل مواد ناریه و پس از تخلیه، عملیات چاشنی گذاری و سپس پرکردن چالها با آنفو انجام گرفت. وجه تمایز این دوره آتشباری با دوره های پیشین عقد قرارداد با شرکت آتشباری پویاتکنار و حضور فعال مدیران و سرپرستان به عنوان ناظر بر خرجگذاری چالها می باشد.

با نظارت برخی از مدیران و سرپرستان شرکت بر نحوه خرجگذاری چالهای انفجاری نتیجه آتشباری مطلوب و قابل قبول حاصل شد. مقدار تخمینی بار استخراج شده در حدود 45000 تن برآورد می شود.