امروز : 25 | شهریور | 1400

عنوان خبر:

تغییر فاز اکسیدهای آهن از هماتیت و گوتیت به مگنتیت

تاریخ انتشار :

1399/12/07

متن خبر :

تغییر فاز اکسیدهای آهن از هماتیت و گوتیت به مگنتیت

 

خدمتی دیگر در شرکت صنعت روی زنگان

نظر به موفقیت آمیز بودن تست نیمه صنعتی کلسیناسیون خاک چاه میر، تغییر فاز اکسیدهای آهن از هماتیت و گوتیت به مگنتیت  با استفاده از خط 4 جدید الاحداث شرکت صنعت روی زنگان که منجر به کاهش قیمت تمام شده و مصرف مستقل خاک های آهن دار در کارخانه های روی از طریق کاهش محسوس مصرف پرمنگنات پتاسیم، آب اکسیژنه گردیده است. هم اکنون زمینه تامین خاک های آهن دار برای گروه  فراهم شده تا با فرآوری آن در شرکت صنعت روی زنگان، محصول  کلسینه شده با هزینه تمام شده پایین تر از قبل جهت مصرف در شرکت های  تولید کتننده شمش روی ارسال گردد.

شایان ذکر است  پروژه تبدیل کوره درایر خشک کن به خط 4 کلسیناسیون از اردیبهشت ماه سال 1399 آغاز و در شهریور ماه به بهره برداری رسید که  این خط تاکنون به کلسیناسیون بیش از 4000 تن از سهمیه های شرکت پرداخته است و این روند همچنان ادامه دارد...

 

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد