امروز : 22 | مرداد | 1399

عنوان خبر:

استقرار سيستم مديريت يكپارچه IMS و اخذ گواهينامه..

تاریخ انتشار :

1396/04/18

متن خبر :

استقرار سيستم مديريت يكپارچه IMS و اخذ گواهينامه هاي مربوطه توسط شركت

شركت صنعت روي زنگان موفق گرديد به واسطه فعاليتهاي منطبق بر اصول مديريتي و آموزشهاي مناسب و بر اساس مستندات و دستورالعمل هاي منطبق با سيستم مديريتي و همچنين رعايت موازين زيست محيطي موفق به اخذ گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه مشتمل برOHSAS18001:2007 ، ISO14001:2015 ،ISO9001:2015  از موسسه CBS انگلستان گرديده است كه گواهينامه هاي آن صادر و در اختيار شركت قرار گرفته است.

 

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد