امروز : 29 | مهر | 1396
حوزه مدیریت » امور مالی

 

روند تغییر سرمایه

تاریخ تغییرات سرمایه

افزایش (کاهش)(میلیون ریال)

مبلغ سرمایه (میلیون ریال)

1383

__

10

1386

34.990

35.000

1390

15.000

50.000
1392

50.000

100.000

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات مالی شرکت صنعت روی زنگان 

دریافت فایل

تاریخ

عنوان اطلاعیه

دانلود 96/02/19

صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 95/12/30 (حسابرسی شده)

 دانلود  96/02/18

(شرکت آلفا ماشین پویا)( صورتهای مالی سال مالی منتهی به  95/12/30 (حسابرسی شده 

دانلود 96/02/16 صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 95/12/30 (حسابرسی نشده)
دانلود    95/12/17 اولين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 96/12/29 (حسابرسي شده)
دانلود    95/11/30 اولين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 96/12/29 (حسابرسي نشده)
 دانلود    95/10/29

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای  دوره 9 ماهه  منتهی به 95/09/30(حسابرسی نشده)

 دانلود     95/09/06

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای  دوره 6 ماهه  منتهی به 95/06/31(حسابرسی شده)(شرکت آلفا ماشین پویا)

دانلود   95/09/01

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 بر اساس عملكرد واقعي 6 ماهه (حسابرسی شده)

 دانلود    95/08/30  

 اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به  95/06/31

(حسابرسی شده)

دانلود   95/07/30

 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 بر اساس عملكرد واقعي 6 ماهه (حسابرسی نشده)

 دانلود   95/07/30  

( اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به  95/06/31 (حسابرسی نشده

دانلود   95/04/30

( اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به  95/03/31 (حسابرسی نشده

 دانلود    95/02/15

(شرکت آلفا ماشین پویا)( صورتهای مالی سال مالی منتهی به  94/12/29 (حسابرسی شده 

 دانلود   95/02/13

(صورتهای مالی سال مالی منتهی به 94/12/29 (حسابرسی شده

دانلود   95/01/31

(صورتهای مالی سال مالی منتهی به 94/12/29 (حسابرسی نشده

دانلود   94/12/16

اولين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 (حسابرسي شده)

دانلود   94/11/29

اولين پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 95/12/30 (حسابرسي نشده)

  دانلود   94/11/03

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 94/12/29 بر اساس عملكرد واقعي 6 ماهه

(حسابرسي شده)

 دانلود  94/10/30

( اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به  94/09/30 (حسابرسی نشده

دانلود 94/09/01

( اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به  94/06/31 (حسابرسی شده

دانلود   94/08/27

( اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به  94/06/31 (حسابرسی شده 

(شرکت آلفا ماشین پویا)

دانلود 94/07/29

( اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به  94/06/31 (حسابرسی نشده

دانلود  94/04/24

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 94/03/31

دانلود 94/02/06

(اطلاعات و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 93/12/29 (حسابرسی شده

دانلود 94/02/06

اطلاعات و صورتهای مالی سال  مالی منتهی به 93/12/29 (حسابرسی شده )(شرکت آلفا ماشین پویا

دانلود 94/02/03

(اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 94/12/29 (حسابرسی شده

دانلود 94/02/03

(اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 93/06/31 (حسابرسی شده

 دانلود  94/02/02

(اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 93/06/31 (حسابرسی شده شرکت آلفا ماشین پویا

دانلود 94/02/01

(صورتهای مالی سال مالی منتهی به 93/12/29 (حسابرسی نشده

دانلود  94/01/23

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 9 ماهه منتهی به 93/09/30

دانلود

93/07/28

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 93/06/31

دانلود

93/04/22

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 93/03/31

 

نمابر امور مالی: 33420629 - 024

 پست الکترونیک :mali@zzic.ir

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد