بورس لندن : 1396/07/28
روی 3208.00
سرب 2502.00
نیکل 12050.00