بورس لندن : 1399/12/05
روی 2859.50
سرب 2129.00
نیکل 19226.00