بورس لندن : 1400/03/21
روی 3011.00
سرب 2198.00
نیکل 18303.00