بورس لندن : 1397/06/23
روی 2327.50
سرب 2050.00
نیکل 12515.00