بورس لندن : 1396/09/23
روی 3168.50
سرب 2473.00
نیکل 11140.00