بورس لندن : 1397/12/24
روی 2839.00
سرب 2053.50
نیکل 12845.00