بورس لندن : 1399/05/17
روی 2393.00
سرب 1921.00
نیکل 14335.00