بورس لندن : 1400/06/16
روی 3020.00
سرب 2348.00
نیکل 19555.00