بورس لندن : 1398/07/17
روی 2322.00
سرب 2129.00
نیکل 17560.00