بورس لندن : 1397/03/29
روی 3044.00
سرب 2402.50
نیکل 14970.00