بورس لندن : 1399/01/11
روی 1848.50
سرب 1694.00
نیکل 11225.00