بورس لندن : 1398/09/13
روی 2256.50
سرب 1900.00
نیکل 13250.00