بورس لندن : 1398/04/22
روی 2426.50
سرب 1972.00
نیکل 13205.00