بورس لندن : 1398/02/27
روی 2755.00
سرب 1809.00
نیکل 12215.00