بورس لندن : 1399/09/04
روی 2745.00
سرب 2006.00
نیکل 16007.00