بورس لندن : 1396/12/01
روی 3587.50
سرب 2569.00
نیکل 13650.00