بورس تهران : 1397/06/25
زنگان 8,718
فرآور 26,152
فسرب 5,737
فاسمین 7,801
کروی 4,410