بورس تهران : 1400/06/24
زنگان 75,045
فرآور 33,850
فسرب 79,270
فاسمین 16,860
کروی 27,150