بورس تهران : 1396/12/02
زنگان 13,297
فرآور 18,148
فسرب 3,055
فاسمین 7,121
کروی 3,934