بورس تهران : 1398/07/03
زنگان 23,505
فرآور 53,823
فسرب 25,858
فاسمین 14,798
کروی 8,480