بورس تهران : 1399/09/05
زنگان 94,400
فرآور 19,360
فسرب 130,600
فاسمین 14,780
کروی 29,100