بورس تهران : 1397/03/23
زنگان 8,989
فرآور 14,364
فسرب 4,370
فاسمین 6,079
کروی 3,686