بورس تهران : 1400/03/12
زنگان 101,016
فرآور 23,980
فسرب 60,280
فاسمین 14,890
کروی 20,940