بورس تهران : 1396/07/26
زنگان 6,037
فرآور 13,771
فسرب 2,475
فاسمین 3,987
کروی 2,680