بورس تهران : 1398/09/13
زنگان 25,834
فرآور 60,845
فسرب 27,178
فاسمین 12,821
کروی 7,649