بورس تهران : 1398/02/25
زنگان 10,254
فرآور 38,842
فسرب 10,028
فاسمین 10,015
کروی 5,346