بورس تهران : 1399/12/06
زنگان 105,875
فرآور 37,870
فسرب 84,780
فاسمین 16,710
کروی 27,050