بورس تهران : 1396/09/22
زنگان 5,799
فرآور 13,033
فسرب 2,544
فاسمین 4,524
کروی 2,697