بورس تهران : 1399/05/15
زنگان 180,483
فرآور 24,550
فسرب 178,090
فاسمین 74,140
کروی 67,100