بورس تهران : 1398/04/23
زنگان 14,294
فرآور 36,381
فسرب 18,338
فاسمین 12,949
کروی 6,917