بورس تهران : 1397/12/22
زنگان 7,932
فرآور 27,957
فسرب 6,047
فاسمین 9,016
کروی 4,882